GDPR Drlíková

 

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR (dále jen „Nařízení“)

 

  1. Za účelem poskytování služeb a informací s tím souvisejících v rámci poskytování služeb homeopatického poradenství a provozování homeopatické poradny Mgr. Kateřina Drlíková, se sídlem Rubeška 383/4, 190 00, Praha 9 - Vysočany, IČO: 01144847 (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje subjektů údajů - klientů. Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje klientů: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně adresa pro doručování, a dále zvláštní kategorii osobních údajů - informace o zdravotním stavu klienta (popis subjektivních zdravotních potíží nebo postižení), informace o rodinných a obdobných vztazích (popis subjektivního vnímání vztahů a situací).

  2. Správce zpracovává osobní údaje klientů (vč. zvláštní kategorie osobních údajů) uvedené v odstavci 1 za účelem splnění smluvní povinnosti (poskytování služeb homeopatického poradenství), případně splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány v souladu s právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy a po celou dobu registrace a navštěvování homeopatické poradny, nejdéle však po dobu 15ti let od posledního poskytnutí služby homeopatického poradenství. Osobní údaje mohou být smazány na základě písemné žádosti klienta o výmaz.

  3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účely výše uvedenými. Osobní údaje nejsou Správcem nikomu zpřístupněny. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v listinné podobě, v elektronické podobě jsou zpracovávány pouze jméno, příjmení a kontaktní telefonní číslo nebo emailová adresa.

  4. Správce zpracovává osobní údaje samostatně, případně na základě smluvního vztahu prostřednictvím třetích osob (zpracovatelé). Zpracovateli osobních údajů jsou především poskytovatelé a provozovatelé služeb webových stránek, fakturačních a účetních služeb.

  5. Klienti jako subjekty údajů mají práva:

- právo na přístup k osobním údajům,

- právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 Nařízení

- právo na přenositelnost osobních údajů.

  1. Domnívá-li se klient, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobní údajů).

  2. Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným předpokladem poskytnutí služby homeopatické poradenství.

  3. Klient má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný Správci v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat v listinné podobě zasláním na adresu Mgr. Kateřina Drlíková, Rubeška 383/4, 190 00, Praha 9 - Vysočany, nebo v elektronické podobě zasláním na email: drlikova@homeoporadce.cz.

  4. Kontakt na Správce v případě žádostí o informace: Mgr. Kateřina Drlíková, Rubeška 383/4, 190 00, Praha 9 - Vysočany, tel: +420604906321, email: drlikova@homeoporadce.cz.

Podrobnější informace o právech subjektů údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.